Servicii

Serviciile oferite de Cabinetul Individual de Insolvență Bejinar Cosmin Călin sunt:
Reorganizare judiciară: Este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat:
a) restructurarea operatională și/sau financiară a debitorului;
b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
c) restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;
Lichidări judiciare
Lichidări judiciare conform procedurii prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei
Art. 1. Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflați în stare de insolvență sau de insolvență iminentă, cu exceptia celor prevăzuți la alin.(2) lit.c) si d):
1. societățile comerciale;
2. societățile cooperative;
3. organizațiile cooperatiste;
4. societățile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfășoară și activități economice.
Procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege prin care un debitor care îndeplinește condițiile prevăzute la art.1 alin.(1), fără a le îndeplini simultan și pe cele de la art.1 alin.(2), intră, după perioada de observație, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară și în procedura de faliment, sau separat, numai în reorganizare judiciară sau doar în procedura de faliment.
(2) Procedura simplificată prevazută de prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență, care se încadrează în una din următoarele categorii:
a) comercianți, persoane fizice, actionând individual;
b) asociații familiale;
c) comercianți care fac parte din categoriile prevăzute la alin.(1) și îndeplinesc una din următoarele condiții:
1. nu dețin nici un bun în patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
3. administratorul nu poate fi găsit;
4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului.
d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin.(1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art.28 alin.(1) lit.b), c), e) si h), în termenul prevăzut de lege;
e) societăți comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
f) debitori care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptățiți să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege.
Procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege prin care debitorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art.1 alin.(2) intră direct în procedura de faliment, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenței, fie după o perioadă de observație de maximum 60 de zile, perioada în care vor fi analizate elementele arătate la art.1 alin.(2) lit.c) si d).
Lichidări voluntare sau amiabile
Lichidări voluntare sau amiabile în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale
Art. 262
(1) Numirea lichidatorilor în societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va fi facută de toți asociații, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel.
(2) Dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facută de instanță, la cererea oricărui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociaților și administratorilor.
Art. 263
(1) După terminarea lichidării societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.
(1^1) Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de internet a oficiului registrului comerțului.
(2) Asociatul nemultumit poate face opoziție, în condițiile art. 62, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.
(3) Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.
(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau după ce sentința asupra opoziției a rămas irevocabilă, situația financiară de lichidare și repartizare se consideră aprobată și lichidatorii sunt liberați.
Consultanţă privind procedura de lichidare voluntară şi procedura insolvenţei (reorganizare şi faliment)
consultanţă pentru persoanele juridice aflate în dificultate;
întocmirea dosarului de insolvență;
întocmirea unui raport de analiză a societăţii debitoare;
întocmirea planului de reorganizare;

Comments are closed.